Ενότητες Εργασίας

Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες εργασίας:

• E.Ε.1: Ανασκόπηση τεχνικών και μεθόδων πυρόλυσης βιομηχανικών αποβλήτων.
• E.Ε.2: Συσχέτιση του είδους των αποβλήτων και των συνθηκών πυρόλυσης με τα παραγόμενα παραπροϊόντα (στερεά, υγρά, αέρια) και υπολείμματα με τη διενέργεια κατάλληλων εργαστηριακών πειραμάτων.
• E.Ε.3: Προσδιορισμός χαρακτηριστικών και προδιαγραφών ενός ολοκληρωμένου συστήματος πυρολυτικού κλιβάνου πιλοτικής κλίμακας και προμήθειά του από τον Φορέα.
• E.Ε.4: Εφαρμογή της μεθόδου σε πιλοτική κλίμακα – Βελτιστοποίηση.
• E.Ε.5: Μελέτη σκοπιμότητας της προτεινόμενης μεθόδου.