Αντικείμενο και στόχοι

Το αντικείμενο του έργου εντάσσεται στον θεματικό τομέα 4 «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και ειδικότερα στον υποτομέα 4.4«Διαχείριση βιομηχανικών και τοξικών αποβλήτων», με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάκτηση υλικών, στην επαναχρησιμοποίηση, στην ανάκτηση ενέργειας και στη βελτιστοποίηση των διεργασιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Κύριος σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη μιας σχετικά καινοτόμας μεθόδου διαχείρισης συγκεκριμένων ρευμάτων βιομηχανικών και επικινδύνων αποβλήτων με τη χρήση κλιβάνου πυρόλυσης.

Επιμέρους βασικοί στόχοι είναι:

• Η υποστήριξη της έρευνας και η απόκτηση τεχνογνωσίας στο αντικείμενο της διαχείρισης συγκεκριμένων ρευμάτων ΒΑ με κλίβανο πυρόλυσης.
• Η μελέτη επίδρασης της πρώτης ύλης και των συνθηκών πυρόλυσης στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των παραγομένων υπολειμμάτων και παρα-προϊόντων (π.χ. biochar, έλαιο, ατμός, ζεστό νερό, scrap, καυσαέρια).
• Η διερεύνηση των δυνατοτήτων για περαιτέρω αξιοποίηση των παραγομένων υπολειμμάτων και παραπροϊόντων.
• Η διερεύνηση της σκοπιμότητας άμεσης επένδυσης σε μια σχετικά καινοτόμα υποδομή διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων.
• Η εκμετάλλευση του επιχειρηματικού δυναμικού και των νέων ευκαιριών στο πεδίο της διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων.