Αντικείμενο και στόχοι

To έργο PyrolWaste (Εφαρμογή της μεθόδου της πυρόλυσης στη διαχείριση βιομηχανικών και επικινδύνων αποβλήτων) εντάχθηκε στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», στον θεματικό τομέα 4 «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη», και ειδικότερα στον υποτομέα 4.4 «Διαχείριση βιομηχανικών και τοξικών αποβλήτων», με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάκτηση υλικών, στην επαναχρησιμοποίηση, στην ανάκτηση ενέργειας και στη βελτιστοποίηση των διεργασιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο 2018 και ολοκληρώθηκε, ύστερα από χρονική παράταση, τον Μάιο 2021.

Κύριος σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας σχετικά καινοτόμας μεθόδου διαχείρισης συγκεκριμένων ρευμάτων βιομηχανικών και επικινδύνων αποβλήτων με τη χρήση κλιβάνου πυρόλυσης.

Οι στόχοι του έργου επιτεύχθηκαν και είναι οι εξής:

  • Η υποστήριξη της έρευνας και η απόκτηση τεχνογνωσίας στο αντικείμενο της διαχείρισης συγκεκριμένων ρευμάτων ΒΑ με κλίβανο πυρόλυσης.
  • Η μελέτη επίδρασης της πρώτης ύλης και των συνθηκών πυρόλυσης στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των παραγομένων υπολειμμάτων και παρα-προϊόντων (π.χ. biochar, έλαιο, ατμός, ζεστό νερό, scrap, καυσαέρια).
  • Η διερεύνηση των δυνατοτήτων για περαιτέρω αξιοποίηση των παραγομένων υπολειμμάτων και παραπροϊόντων.
  • Η διερεύνηση της σκοπιμότητας άμεσης επένδυσης σε μια σχετικά καινοτόμα υποδομή διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων.
  • Η εκμετάλλευση του επιχειρηματικού δυναμικού και των νέων ευκαιριών στο πεδίο της διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων.