Διαχείριση Επικίνδυνων & Μη Αποβλήτων

Διαχείριση Επικίνδυνων & Μη Αποβλήτων

Διαχείριση Επικίνδυνων & Μη Αποβλήτων

Συλλογή, παραλαβή και διαχείριση επικινδύνων και μη αποβλήτων από εγκαταστάσεις, χώρους, δεξαμενές, πλοία, φρεάτια, αγωγούς, μέσα μεταφοράς κλπ
 • Συλλογή και μεταφορά:
  • επικινδύνων και πετρελαιοειδών αποβλήτων, υγρών και στερεών, πανελλαδικά και διασυνοριακά (καταχώρηση στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ με τον κωδικό 0008)
  • αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, πανελλαδικά
  • χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών, πανελλαδικά
  • στερεών μή επικινδύνων αποβλήτων, περιφερειακά στο σύνολο της χώρας (καταχώρηση στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ με τον κωδικό 023)
  • ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 και 3
  • επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων
  • βοθρολυμάτων
  • ογκωδών απορριμμάτων
 • Αρχικός έλεγχος, δειγματοληψία, ανάλυση, ταυτοποίηση αποβλήτων.
 • Προετοιμασία χώρων, λήψη εγκρίσεων, καθορισμός μεθοδολογίας διαχείρισης.
 • Συλλογή, συσκευασία, σήμανση, στοίβαξη, πρόσδεση, φόρτωση, μεταφορά.
 • Επεξεργασία πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων.
 • Αποθήκευση υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων.
 • Μεταφορά αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της χώρας και του εξωτερικού.
 • Έκδοση απαιτούμενων εγγράφων, αδειών και πιστοποιητικών.
Αποθήκευση υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων
 • Ιδιόκτητες δεξαμενές χωρητικότητας 1500m3 εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης.
 • Αποθήκευση υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων κωδικών 1305 και 1607 κατά Ε.Κ.Α.
 • Δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης με πλοίο ή βυτιοφόρα οχήματα.
 • Δυνατότητα διασυνοριακής μεταφοράς.
Συλλογή και μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 και 3
 • Χρήση ιδιόκτητου αυτοκινήτου-ψυγείου, εγκεκριμένου από τις αρμόδιες Αρχές
 • Συλλογή σε κατάλληλους περιέκτες
 • Μεταφορά σε αδειοδοτημένους αποδέκτες
 • Εξυπηρέτηση: σφαγεία, κρεοπωλεία, μονάδες εκτροφής ζώων, καταστήματα λιανικής πώλησης, ιχθυόσκαλες, τεμαχιστήρια, εγκαταστάσεις παραγωγής γάλακτος, εστιατόρια, εκκοκκιστήρια, συσκευαστήρια, ιχθυοπωλεία, ζωολογικοί κήποι, τσίρκα
Έντυπα Κοινοποίησης
Φωτογραφικό Υλικό