Θαλάσσια Μέσα

Η συστάδα των επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινή διαχείριση,  διαθέτει έναν σύγχρονο στόλο από πλωτά και χερσαία μέσα, καθώς και ειδικό μηχανοκίνητο, φορητό και χειρωνακτικό εξοπλισμό, για να παράσχει απρόσκοπτα, έγκαιρα και αποτελεσματικά το σύνολο των υπηρεσιών της, σε ξηρά και θάλασσα. Ενδεικτικά:

Στη θάλασσα

 • Αντιρρυπαντικά σκάφη για την καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης.
 • Αντιρρυπαντικά σκάφη περισυλλογής επιπλεόντων απορριμμάτων.
 • Ειδικά σκάφη για τη συλλογή πετρελαιοειδών αποβλήτων από πλοία.
 • Ειδικά σκάφη για τη συλλογή στερεών αποβλήτων από πλοία.
 • Αυτοκινούμενος πλωτός διαχωριστήρας πετρελαίου/νερού ικανότητας 4003.
 • Ρυμουλκούμενος πλωτός διαχωριστήρας πετρελαίου/νερού ικανότητας 20003.
 • Πλωτά μέσα αποθήκευσης πετρελαιοειδών αποβλήτων.
 • Επιβατική λάντζα.
 • Φορτηγίδα λάντζα.
 • Βοηθητικά σκάφη.
 • Πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά, skimmers, διασκορπιστικές ουσίες κλπ.
 • Συστήματα ατμογεννήτριας και σερπαντίνων (Ικανότητα: 2000 kg/h & 1000 kg/h).
 • Συγκροτήματα παροχής ενέργειας – Power packs (Ισχύς: 78 KW / 2300 rpm).
 • Υποβρύχιες υδραυλικές αντλίες (Ικανότητα: 300 m3/hr).
 • Σωληνώσεις φορτίου, υδραυλικές μάνικες, τρίποδες, λοιπά εξαρτήματα.