Πρόληψη & Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης

Πρόληψη & Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης

Πρόληψη & Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης

Πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιας και χερσαίας ρύπανσης
 • Διάθεση αντιρρυπαντικών σκαφών επιφυλακής (24/7).
 • Αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πλοία και παράκτιες εγκαταστάσεις.
 • Αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης σε χερσαίους χώρους.
 • Διάθεση πλωτών φραγμάτων, skimmers, απορροφητικών υλικών, αντλιών, οχημάτων.
 • Περιορισμός εξάπλωσης της ρύπανσης με χρήση πλωτών φραγμάτων και απορροφητικών υλικών, καθώς και περισυλλογή των διαφυγόντων αποβλήτων.
 • Μεταγγίσεις, απαντλήσεις και μεταφορτώσεις φορτίων, καυσίμων, υδάτων, αποβλήτων από/προς πλοίο ή από/προς ξηρά.
 • Εκπόνηση σχεδίων φόρτωσης πλοίων (STS Plan).
 • Καθαρισμός και αποκατάσταση ρυπασμένων παράκτιων και χερσαίων περιοχών, ακτών, κρηπιδωμάτων κλπ.
 • Συγγραφή και οργάνωση σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
Περισυλλογή επιπλεόντων απορριμμάτων από τη θάλασσα
 • Χρήση ειδικών αντιρρυπαντικων σκαφών.
 • Καθαρισμός θαλάσσιων χώρων από επιπλέοντα αντικείμενα και απορρίμματα.
Μετάγγιση και θέρμανση φορτίων, σε ξηρά και θάλασσα
 • Θέρμανση δεξαμενών πλοίου, δεξαμενών ξηράς, isotanks, βυτίων κλπ.
 • Εκπόνηση σχεδίων φόρτωσης (STS Plan) και σύνταξη-διεκπεραίωση σχετικών λιμενικών, τελωνειακών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
 • Διάθεση/μίσθωση κατάλληλου εξοπλισμού (power packs, υποβρύχιες υδραυλικές αντλίες, συστήματα ατμογεννήτριας και σερπαντίνων, σωληνώσεις φορτίου, υδραυλικές μάνικες, κλπ).
 • Διάθεση εξειδικευμένου βοηθητικού, τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού.
Φωτογραφικό Υλικό