Ευκολίες υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων

Ευκολίες υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων

Ευκολίες υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων

  • Οργάνωση ευκολιών και ολοκληρωμένη παροχή μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού.
  • Διάθεση πλωτών και χερσαίων μέσων.
  • Παραλαβή κάθε τύπου αποβλήτου της MARPOL 73/78.
  • Παραλαβή αποβλήτων από ξηρά και θάλασσα.
  • Συγγραφή σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων.
Φωτογραφικό Υλικό