Παροχή Λιμενικών Υπηρεσιών

Παροχή Λιμενικών Υπηρεσιών

Παροχή Λιμενικών Υπηρεσιών

Κάλυψη μόνιμων και προσωρινών υπηρεσιών λιμένων σε ανθρώπινο δυναμικό – Διεκπεραίωση βοηθητικών εργασιών
 • Διάθεση και μεταφορά εργαλείων φορτοεκφόρτωσης πλοίων σε χώρους φορτοεκφόρτωσης πλοίων.
 • Ζύγιση εμπορευμάτων.
 • Υδροδότηση πλοίων.
 • Εκτέλεση βοηθητικών υδραυλικών εργασιών.
 • Διαχείριση χώρου parking.
 • Εργασίες παρακολούθησης υλικών αποθήκης.
 • Οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή εργασία που σχετίζεται µε την διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών.
Διαχείριση πάσης φύσεως ακατάλληλων, αποχαρακτηρισμένων, ληγμένων, κατασχεμένων φορτίων-εμπορευμάτων σε λιμένες
 • Διευθέτηση τελωνειακών διατυπώσεων, διεκπεραίωση λιμενικών και άλλων εγγράφων.
 • Διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού και προσωπικού για τη μεταφόρτωση του συνόλου του φορτίου επί κατάλληλων μεταφορικών μέσων.
 • Σύνταξη, έκδοση και κοινοποίηση όλων των απαραίτητων εγγράφων, αδειών, εγκρίσεων και πιστοποιητικών για την υλοποίηση της εργασίας.
 • Οδική ή θαλάσσια μεταφορά σε αδειδοτημένους χώρους ή εγκαταστάσεις.
Θαλάσσια μεταφορά προσώπων
 • Υπηρεσίες επιβατικής λάντζας.
 • Μεταφορά προσώπων από/προς θαλάσσιες και χερσαίες παράκτιες εγκαταστάσεις.