Χερσαία Μέσα

Η συστάδα των εταιριών που τελεί υπό κοινή διαχείριση διαθέτει έναν σύγχρονο στόλο από πλωτά και χερσαία μέσα, καθώς και ειδικό μηχανοκίνητο, φορητό και χειρωνακτικό εξοπλισμό, για να παράσχει απρόσκοπτα, έγκαιρα και αποτελεσματικά το σύνολο των υπηρεσιών της, σε ξηρά και θάλασσα. Ενδεικτικά:

Στην ξηρά

 • Ιδιόκτητες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις – δεξαμενές πετρελαιοειδών αποβλήτων χωρητικότητας 1500m3
 • Βυτιοφόρα οχήματα συλλογής-μεταφοράς πετρελαιοειδών και άλλων αποβλήτων (ADR, με πίεση κενού και αναρροφητική αντλία)
 • Βυτιοφόρα οχήματα συλλογής-μεταφοράς αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
 • Βυτιοφόρα οχήματα συλλογής-μεταφοράς λυμάτων.
 • Φορτηγά αυτοκίνητα συλλογής-μεταφοράς αποβλήτων (skip-loaders, hook-lifts).
 • Κλειστά οχήματα τύπου van.
 • Φορτωτές.
 • Διαμορφωτές γαιών.
 • Φορτωτές.
 • Τετραξονικά φορτηγά χωματουργικών.
 • Τσάπες εκσκαφής.
 • Περονοφόρα, σάρωθρα, αγροτικά οχήματα 4×4 και λοιπά βοηθητικά οχήματα.
 • Όχημα μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων.
 • Όχημα μεταφοράς επικινδύνων νοσοκομειακών αποβλήτων.
 • Αποφρακτικά μηχανήματα .
 • Συσκευασίες συλλογής και αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων τύπου UN.
 • Containers (open top, press) και κάδοι απορριμμάτων.
 • Πλυστικά μηχανήματα.
 • Συστήματα ατμογεννήτριας και σερπαντίνων (Ικανότητα: 2000 kg/h & 1000 kg/h).
 • Συγκροτήματα παροχής ενέργειας – Power packs (Ισχύς: 78 KW / 2300 rpm).