Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελέτες
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων.
 • Ναυπηγικές μελέτες.
 • Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.
 • Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ.
 • Εκτελωνιστικές διατυπώσεις και διευθετήσεις.
Χημικές και εργαστηριακές αναλύσεις και δραστηριότητες
 • Αναλύσεις αποβλήτων, καυσίμων, νερών, εργασιακού περιβάλλοντος κλπ
 • Ογκομετρήσεις, παχυμετρήσεις και ειδικοί έλεγχοι δεξαμενών.
 • Άδειες θερμής εργασίας (gas free), έκδοση αδειών από ΕΟΦ-ΓΧΚ-ΑΧΣ.
 • Αγορανομικές και δικαστικές υποθέσεις.
 • Παροχή συμβούλων εμπειρογνωμοσύνης, επιβλέψεις, μελέτες.