Χωματουργικές, Εξορυκτικές και Λατομικές εργασίες & Μηχανήματα Έργου

Χωματουργικές, Εξορυκτικές και Λατομικές εργασίες & Μηχανήματα Έργου

Χωματουργικές, Εξορυκτικές και Λατομικές εργασίες & Μηχανήματα Έργου

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής, μια καινούργια δραστηριότητα προστέθηκε από το 2013 στο επιχειρησιακό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας: οι εξορυκτικές δραστηριότητες και οι υπηρεσίες κοιτασματολογικής-γεωλογικής έρευνας. Με συνεχείς επενδύσεις σε σύγχρονο εξειδικευμένο εξοπλισμό και μηχανήματα έργου, καθώς και με τη διάθεση άρτια εκπαιδευμένου και υψηλού επιπέδου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει εδραιωθεί δυναμικά στον χώρο παρέχοντας ολοκληρωμένες εξορυκτικές, λατομικές, χωματουργικές και επιστημονικές υπηρεσίες.
Η μεγαλύτερη ανάπτυξη των εν λόγω δραστηριοτήτων της εταιρείας μας λαμβάνει χώρα στη Χαλκιδική, όπου έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση του Εξορυκτικού Έργου της εταιρίας Ελληνικοί Λευκόλιθοι Α.Ε.

Ο μηχανοκίνητος στόλος της εταιρείας είναι ιδιόκτητος και περιλαμβάνει:
 • Εκσκαφείς, Ισοπεδωτές και προωθητές γαιών
 • Εργοταξιακά και τετραξονικά φορτηγά
 • Τσάπες
 • Φορτωτές
 • Γερανούς
 • Σφύρες
 • Αρθρωτά φορτηγά (σαύρες)
Ενδεικτικό εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών μας:
 • Εξορύξεις
  • Λατομεία
  • Γενικές εκσκαφές
  • Αρδευτικά
  • Διαμορφώσεις χώρου
  • Επιχωματώσεις
  • Μπαζώματα
  • Μεταφορά αδρανών υλικών
  • Οδοποιία
  • Διάνοιξη καναλιών ύδρευσης

Το σύνολο της λειτουργίας του εξοπλισμού παρακολουθείται μέσω της τεχνολογίας GPS, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο τα επιμέρους στοιχεία του εξορυκτικού / λατομικού έργου, να εξάγονται στατιστικά δεδομένα, να ελέγχεται ο βαθμός απόδοσης και να αξιολογείται με ακρίβεια ο βέλτιστος σχεδιασμός κάθε έργου, με αντικειμενικό σκοπό τη βιώσιμη αξιοποίηση του μέγιστου των διαθέσιμων πόρων.

Φωτογραφικό Υλικό