ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ NORTH AEGEAN SLOPS Α.Ε. ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ NORTH AEGEAN SLOPS Α.Ε. ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ NORTH AEGEAN SLOPS Α.Ε. ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ

Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της NORTH AEGEAN SLOPS A.E. και του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών του ΑΠΘ υπογράφτηκε στις 11.03.2016.

Η συνεργασία αφορά στη δυνατότητα χρήσης από την εταιρεία των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου “BSB Net-Eco” που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την παρακολούθηση και αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοκηλίδες. Μέσω του συμφωνητικού δίνεται η δυνατότητα στην εταιρεία και την ακαδημαϊκή κοινότητα να διερευνήσουν την εμπορική δυναμική των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και να συνεργαστούν περεταίρω σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης προσωπικού στο πεδίο της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.