Εταιρικό Προφίλ

Η Συστάδα Εταιριών

Η επιχείρηση με τον τίτλο NORTH AEGEAN SLOPS Ε.Μ.Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 στη Θεσσαλονίκη από τον Ηλία Ορφανίδη και παρέχει έκτοτε ένα ευρύ φάσμα εργασιών και υπηρεσιών που σχετίζονται με το περιβάλλον, τα απόβλητα, τους λιμένες, τη βιομηχανία, τη ναυτιλία, τις μεταφορές, τους οδικούς άξονες, τα χωματουργικά έργα κ.α.

Έδρα συντονισμού των εργασιών της είναι η Θεσσαλονίκη, ενώ υποκατάστημα λειτουργεί στο Βόλο.

Η NORTH AEGEAN SLOPS Α.Ε., μαζί με ένα σύνολο εταιριών που λειτουργεί υπό κοινή διεύθυνση, διαχειρίζεται κατ’ αποκλειστικότητα, με ολική ναύλωση, εφτά σκάφη διαφορετικών λειτουργιών, ενώ παράλληλα διευθύνει και δύο εταιρείες (διαχείρισης αποβλήτων και εμπορίας μηχανημάτων / οχημάτων), ιδίων συμφερόντων.

Η δραστηριότητα αυτή καλύπτει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, ενώ επεκτείνεται σταδιακά και στο εξωτερικό (τρέχουσα συνεργασία σε Βαλκάνια και Βόρεια Ευρώπη).

Η άρτια λειτουργική δομή του αλλά και η φερέγγυα και αξιόπιστη οικονομική του κατάσταση στηρίζονται ανέκαθεν στην αρχή της επιχειρησιακής αυτογνωσίας, με αποτέλεσμα να μην συντρέχει σήμερα ουδεμία δανειακή χρήση ή πιστωτική εκκρεμότητα, για κάποια από τις διαχειριζόμενες εταιρείες.

Η επιστημονική κατάρτιση, η διαρκής επιμόρφωση, η κατάλληλη εξειδίκευση και η συσσωρευμένη εμπειρία του προσωπικού αποτελούν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητά της, σε πλήρη συνοδοιπορία με την σύγχρονη και συνεχώς εξελισσόμενη υλικοτεχνική υποδομή του.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση σε όλο το φάσμα λειτουργίας του, οι παρεχόμενες δραστηριότητες της μητρικής επιχείρησης είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, SA 8000:2014 και ISO 16304:2013.

Με γνώμονα τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στα αντικείμενα που εξυπηρετεί, η εταιρία συνεργάζεται με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε θέματα βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Ηθική επιβράβευση για τις άρτιες και ολοκληρωμένες εργασίες που παρέχονται στο ειδικότερο αντικείμενο της διαχείρισης αποβλήτων αποτέλεσε η σχετική βράβευση της μητρικής επιχείρησης το 2007 από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, πιστοποιώντας παράλληλα την αναγνωρισμένη αξιοπιστία και δυναμική της στο επιχειρησιακό γίγνεσθαι.

Η λειτουργία της εταιρίας καλύπτει σήμερα ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο εργασιών, όπως η Προστασία του Χερσαίου και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, η Διαχείριση Αποβλήτων, η Αποθήκευση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων, τα Χωματουργικά Έργα, οι Λιμενικές Υπηρεσίες, οι Μεταφορές Προσώπων και Αγαθών, η Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, η Διεξαγωγή Χημικών Αναλύσεων.

Επίσης, η εταιρία συνεργάζεται με αναγνωρισμένα συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων που καλύπτουν όλα τα αντίστοιχα είδη αποβλήτων (π.χ. απόβλητα συσκευασίας, απόβλητα ηλεκτρονικών στηλών και συσσωρευτών, απόβλητα λιπαντικών ελαίων, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων, απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Στη Συστάδα των εταιριών, πέραν της ομώνυμης επιχείρησης, ανήκουν διαχειριστικά και οι ακόλουθες εταιρείες:

WAOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES

Διαχείριση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου και προώθησης επενδυτικών σχεδίων.

ΑΣΙΝΗΟΣ ΛΙΘΟΣ Ναυτική Εταιρεία

Διαχείριση του πλοίου «ΑΣΙΝΗΟΣ ΛΙΘΟΣ» με αντικείμενο λειτουργίας την παραλαβή, αποθήκευση και επεξεργασία πετρελαιοειδών αποβλήτων.

ΑΛΚΙΠΠΗ Ναυτική Εταιρεία

Διαχείριση του πλοίου «ΑΛΚΙΠΠΗ» με αντικείμενο λειτουργίας την παραλαβή στερεών αποβλήτων από πλοία και τον επιφανειακό καθαρισμό της θάλασσας.

ΑΣΤΡΑΠΗ Ναυτική Εταιρεία

Διαχείριση του πλοίου «ΤΑΣΟΣ» με αντικείμενο λειτουργίας την παραλαβή πετρελαιοειδών αποβλήτων από πλοία.

ΑΣΙΝΗ Ναυτική Εταιρεία

Διαχείριση του πλοίου «ΑΣΙΝΗ» με αντικείμενο λειτουργίας την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας αντιρρύπανσης.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Ναυτική Εταιρεία

Διαχείριση του πλοίου «ΤΑΣΟΣ ΙΙ» με αντικείμενο λειτουργίας την παραλαβή, αποθήκευση και επεξεργασία πετρελαιοειδών αποβλήτων.

ΑΛΟΝ ΣΕΒΟΥ Ναυτική Εταιρεία

Διαχείριση του πλοίου «ΑΛΟΝ ΣΕΒΟΥ» με αντικείμενο λειτουργίας τη θαλάσσια μεταφορά προσώπων.

Certifications

CERTIFIED  M.S.

ISO 9001:2015

1232/Δ

CERTIFIED M.S.

ISO 14001:2015

10/Π

CERTIFIED M.S.

ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007

123/A

CERTIFIED M.S.

ISO 16304:2013

03/SGW

CERTIFIED S.A.M.S.

SA 8000:2014

05/KE