Υπηρεσίες Καθαριότητας

Υπηρεσίες Καθαριότητας

Υπηρεσίες Καθαριότητας

Καθαρισμός δεξαμενών, φρεατίων, βαγονιών, αγωγών και άλλων αποθηκευτικών μέσων πετρελαιοειδών ή άλλων υλικών
 • Μέτρηση αερίων και συνθηκών επικινδυνότητας.
 • Αξιολόγηση μεθοδολογίας εργασιών.
 • Διάθεση έμπειρου προσωπικού.
 • Διάθεση όλου του απαιτούμενου κατάλληλου εξοπλισμού.
 • Έκδοση πιστοποιητικού Gas-Free.
 • Χρήση αποφρακτικών μηχανημάτων.
 • Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση όλων των προϊόντων καθαρισμού.
 • Έκδοση όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών και εγγράφων.
Καθαριότητα χερσαίων χώρων και κτιρίων
 • Καθαρισμός κτιρίων, γραφείων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
 • Αρχικός, γενικός και καθημερινός καθαρισμός κτηριακών χώρων (δαπέδων, υαλοπινάκων, εξωτερικών χώρων, µηχανογραφικού εξοπλισµού, Η/Υ, επίπλων, διαχωριστικών πάνελ, WC κλπ).
 • Καθαρισμός χερσαίων-υπαίθριων λιμενικών χώρων (αποθηκών, συνεργείων, γραφείων, κρηπιδωμάτων, προβλητών κλπ).
 • Διάθεση κατάλληλου και έμπειρου προσωπικού.
 • Διάθεση μηχανοκίνητου εξοπλισμού (όχημα σκούπα, σάρωθρο, κλπ).
 • Απομάκρυνση ογκωδών απορριμμάτων.
 • Διαλογή απορριμμάτων κατά τύπο και εφαρμογή μεθόδων ανακύκλωσης.
 • Διαμόρφωση και συντήρηση χώρων πρασίνου.
Συλλογή και μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 και 3
 • Χρήση ιδιόκτητου αυτοκινήτου-ψυγείου, εγκεκριμένου από τις αρμόδιες Αρχές
 • Συλλογή σε κατάλληλους περιέκτες
 • Μεταφορά σε αδειοδοτημένους αποδέκτες
 • Εξυπηρέτηση: σφαγεία, κρεοπωλεία, μονάδες εκτροφής ζώων, καταστήματα λιανικής πώλησης, ιχθυόσκαλες, τεμαχιστήρια, εγκαταστάσεις παραγωγής γάλακτος, εστιατόρια, εκκοκκιστήρια, συσκευαστήρια, ιχθυοπωλεία, ζωολογικοί κήποι, τσίρκα
Φωτογραφικό Υλικό