Ποιότητα & Ευθύνη

Πιστοποιήσεις

Για το σύνολο των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα:

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015
 • Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018
 • Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001:2012
 • Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Υπευθυνότητας SA 8000:2014
 • Σύστημα Διαχείρισης Υποδοχής Αποβλήτων Λιμένος ISO 16304:2018

Η NORTH AEGEAN SLOPS έχει δεσμευτεί για τη διαφύλαξη της ποιότητας, της εργασιακής ασφάλειας και του περιβάλλοντος σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, διακηρύσσοντας αντίστοιχες πολιτικές που διέπουν καθημερινά τη λειτουργία τους.

Η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων και η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρίας είναι βασικοί άξονες της περιβαλλοντικής στρατηγικής του με στόχο τη γενικότερη βιώσιμη ανάπτυξη και την καλύτερη ποιότητα ζωής του συνόλου της κοινωνίας. Έχοντας δημιουργήσει ένα συλλογικό πνεύμα αφοσίωσης στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, δεσμευτήκαμε και προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνεχώς την λειτουργική και υπηρεσιακή υποδομή, να επιμορφώνουμε κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό μας και να ικανοποιούμε πλήρως τις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών μας.

H  NORTH AEGEAN SLOPS, στο πλαίσιο της βιώσιμης επιχειρηματικής λειτουργία του, έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας υπεύθυνες πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές που διασφαλίζουν:

 • παροχή ολοκληρωμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
 • προσφορά άριστου εργασιακού περιβάλλοντος
 • σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με πελάτες και προμηθευτές
 • σεβασμό και προστασία του περιβάλλοντος
 • κοινωνική ευημερία

Ηθική επιβράβευση της αειφόρου λειτουργίας του Ομίλου και των συνεχών επενδύσεων του σε περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες και δραστηριότητες αποτελεί το ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ που απονεμήθηκε στην μητρική εταιρεία NORTH AEGEAN SLOPS από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.