Φορτώσεις Δημητριακών – Φόρμα για σιτηρά

Φορτώσεις Δημητριακών – Φόρμα για σιτηρά

Φορτώσεις Δημητριακών – Φόρμα για σιτηρά

Διακίνηση χύδην δημητριακών και σιτηρών σε λιμένες
  • Χρήση ιδίων κοχλιομεταφορέων και άλλου ειδικού εξοπλισμού.
  • Διακίνηση από / προς πλοία, αποθηκευτικούς χώρους και μεταφορικά μέσα.
  • Διάθεση ειδικευμένου προσωπικού.