Ευκολίες υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων

Ευκολίες υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων

Οργάνωση ευκολιών και ολοκληρωμένη παροχή μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού. Διάθεση πλωτών και χερσαίων μέσων. Παραλαβή κάθε τύπου αποβλήτου της MARPOL 73/78. Παραλαβή αποβλήτων από ξηρά και θάλασσα. Συγγραφή σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης...

READ MORE
Μεταφορές & Φορτώσεις Προϊόντων

Μεταφορές & Φορτώσεις Προϊόντων

Γκρουπάζ από και προς Ελλάδα και εξωτερικό, με αξιόπιστους ανταποκριτές. Ομαδοποίηση φορτίων εξαγωγής/εισαγωγής. Μεταφορές και διανομή φορτίου door-to-door. Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι αποθήκευσης γενικού και ειδικού φορτίου. In transit και...

READ MORE
Χωματουργικές, Εξορυκτικές και Λατομικές εργασίες & Μηχανήματα Έργου

Χωματουργικές, Εξορυκτικές και Λατομικές εργασίες & Μηχανήματα Έργου

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής, μια καινούργια δραστηριότητα προστέθηκε από το 2013 στο επιχειρησιακό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας: οι εξορυκτικές δραστηριότητες και οι υπηρεσίες κοιτασματολογικής-γεωλογικής έρευνας. Με συνεχείς...

READ MORE
Εγνατία Οδός – Καθαρισμός ΜΕΡ

Εγνατία Οδός – Καθαρισμός ΜΕΡ

Καθαρισμός και συντήρηση Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης οδικών αξόνων Εποπτικός εξωτερικός και εσωτερικός έλεγχος. Διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, εργαλείων και μεταφορικών μέσων. Διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού. Απομάκρυνση επιπλεόντων και φερτών...

READ MORE
Φορτώσεις Δημητριακών – Φόρμα για σιτηρά

Φορτώσεις Δημητριακών – Φόρμα για σιτηρά

Διακίνηση χύδην δημητριακών και σιτηρών σε λιμένες Χρήση ιδίων κοχλιομεταφορέων και άλλου ειδικού εξοπλισμού. Διακίνηση από / προς πλοία, αποθηκευτικούς χώρους και μεταφορικά μέσα. Διάθεση ειδικευμένου προσωπικού. Χρήσιμα Έντυπα - Φόρμες Έντυπο...

READ MORE
Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελέτες Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων. Ναυπηγικές μελέτες. Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ. Εκτελωνιστικές διατυπώσεις και διευθετήσεις. Χημικές και...

READ MORE
Υπηρεσίες Καθαριότητας

Υπηρεσίες Καθαριότητας

Καθαρισμός δεξαμενών, φρεατίων, βαγονιών, αγωγών και άλλων αποθηκευτικών μέσων πετρελαιοειδών ή άλλων υλικών Μέτρηση αερίων και συνθηκών επικινδυνότητας. Αξιολόγηση μεθοδολογίας εργασιών. Διάθεση έμπειρου προσωπικού. Διάθεση όλου του απαιτούμενου...

READ MORE
Παροχή Λιμενικών Υπηρεσιών

Παροχή Λιμενικών Υπηρεσιών

Κάλυψη μόνιμων και προσωρινών υπηρεσιών λιμένων σε ανθρώπινο δυναμικό – Διεκπεραίωση βοηθητικών εργασιών Διάθεση και μεταφορά εργαλείων φορτοεκφόρτωσης πλοίων σε χώρους φορτοεκφόρτωσης πλοίων. Ζύγιση εμπορευμάτων. Υδροδότηση πλοίων. Εκτέλεση...

READ MORE
Πρόληψη & Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης

Πρόληψη & Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης

Πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιας και χερσαίας ρύπανσης Διάθεση αντιρρυπαντικών σκαφών επιφυλακής (24/7). Αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πλοία και παράκτιες εγκαταστάσεις. Αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης σε χερσαίους χώρους. Διάθεση...

READ MORE
Διαχείριση Επικίνδυνων & Μη Αποβλήτων

Διαχείριση Επικίνδυνων & Μη Αποβλήτων

Συλλογή, παραλαβή και διαχείριση επικινδύνων και μη αποβλήτων από εγκαταστάσεις, χώρους, δεξαμενές, πλοία, φρεάτια, αγωγούς, μέσα μεταφοράς κλπ Συλλογή και μεταφορά: επικινδύνων και πετρελαιοειδών αποβλήτων, υγρών και στερεών, πανελλαδικά και...

READ MORE