Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Εσωτερικού Καθαρισμού Δεξαμενών Βιοαερίου

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Εσωτερικού Καθαρισμού Δεξαμενών Βιοαερίου

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Εσωτερικού Καθαρισμού Δεξαμενών Βιοαερίου

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Οι δεξαμενές παραγωγής βιοαερίου (π.χ. χώνευσης), με την πάροδο του χρόνου λειτουργίας, μπορεί να χρειαστούν τακτικό ή έκτακτο καθαρισμό του εσωτερικού τους, προκειμένου να αποκατασταθεί η βέλτιστη ροή παραγωγής βιοαερίου, να γίνουν έλεγχοι για φθορές, διάβρωση, διαρροές ή εργασίες συντήρησης και επισκευής. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει και να υλοποιήσει όλες τις συναφείς απαραίτητες εργασίες, από το αρχικό στάδιο του εσωτερικού καθαρισμού μέχρι και τη συλλογή και τελική διάθεση των συλλεχθέντων υλικών, χωρίς την παρεμβολή άλλων εταιρειών.

Έμπειρο προσωπικό

Οι εν λόγω εργασίες θεωρούνται από τις πλέον εξειδικευμένες αλλά και επικίνδυνες, και γι’ αυτό η εταιρεία μας χρησιμοποιεί μόνο έμπειρο προσωπικό, εκπαιδευμένο σε διαδικασίες εισόδου, πλύσης, άντλησης, εξαερισμού και καθαρισμού δεξαμενών, καθώς και διαχείρισης αποβλήτων.

Πρώτα η ασφάλεια

Οι εργασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το αυστηρότερο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, βάσει συγκεκριμένων Safe Work Method Statements, αλλά και τις ειδικότερες Οδηγίες ATEX περί εκρήξιμων ατμοσφαιρών, πάντοτε υπό την επίβλεψη συντονιστή/υπευθύνου ασφαλείας της εταιρείας μας.

Η North Aegean Slops S.A., για το σύνολο των δραστηριοτήτων της, είναι πιστοποιημένη κατά τα εξής διεθνή πρότυπα:

 • Ποιότητας ISO 9001:2008
 • Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004
 • Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007
 • Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000:2008
 • Διευθέτησης και Διαχείρισης Λιμενικών Εγκαταστάσεων Παραλαβής Αποβλήτων ISO 16304:2013
Ειδικός και πιστοποιημένος εξοπλισμός

Λόγω της φύσης των εργασιών, ο εσωτερικός καθαρισμός των δεξαμενών υποστηρίζεται από ρομποτικό σύστημα άντλησης, που συμβάλει σε ταχύτερους χρόνους υλοποίησης αλλά και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Επιπλέον, το σύνολο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό είναι πιστοποιημένο και αντιεκρηκτικού τύπου.

 • Ρομποτικό σύστημα καθαρισμού
 • Φορητοί ανιχνευτές εκρήξιμης ατμόσφαιρας
 • Ειδικά αντλητικά οχήματα
 • Βυτιοφόρα και φορτηγά οχήματα
 • Κλειστές δεξαμενές συλλογής αποβλήτων
 • Containers
 • Πιστοποιημένες μάνικες
 • Αντιεκρηκτικού τύπου εργαλεία
 • Αεροσυμπιεστές τροφοδοσίας αέρα
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας
Συλλογή και διαχείρηση αποβλήτων

Το υλικό που προκύπτει από τον καθαρισμό των δεξαμενών αντλείται και συλλέγεται σε κλειστές δεξαμενές και containers, ενώ στη συνέχεια μεταφέρεται με ιδιόκτητα οχήματά μας σε αδειοδοτημένες μονάδες προς τελική διάθεση. Για την υλοποίηση των εργασιών εταιρεία μας αφενός είναι πλήρως αδειοδοτημένη  για τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων και με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών παρέχει στην εκάστοτε εγκατάσταση:

 • Βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων
 • Πιστοποιητικό τελικής διάθεσης
 • Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων για την εν λόγω εργασία
Γνώση και εξυπηρέτηση

Κατανοώντας ότι δεν υπάρχουν δυο ίδιες εγκαταστάσεις βιοαερίου και ότι η εκτέλεση των εργασιών πρέπει να γίνεται με τον πλέον ορθό και ασφαλή τρόπο, προσαρμοσμένο στην εκάστοτε περίπτωση, στο συντομότερο κατά το δυνατό διάστημα, η εταιρεία μας διαθέτει 24/7 εξυπηρέτηση, πανελλαδικά.

Φωτογραφικό υλικό